Seminarium to coś więcej niż tylko miejsce studiów. To przestrzeń dojrzewania do pełni wolności dzieci Bożych. Nasze Konstytucje podkreślają, że formacja seminaryjna ma na celu przemianę całej osoby w Chrystusa. – mówił podczas inauguracji rektor kapucyńskiego seminarium w Lublinie br. Artur Fredo.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się w 26 października br. w amfiteatrze pod kościołem na Poczekajce. Przybyli na nią ks. prof. dr hab. Marian Zając, prodziekan Wydziału Teologii KUL, minister prowincjalny br. Łukasz Woźniak, kustosz Kustodii Białorusi br. Aleh Shenda, rektorzy lubelskich seminariów, profesorowie i nauczyciele akademiccy, rodzice seminarzystów oraz dobrodzieje Seminarium.

Br. Artur Fredo rozpoczął posługę rektora po XXV Kapitule Prowincjalnej, jest to więc jego pierwszy rok akademicki w tej roli. Po święceniach kapłańskich w 2008 r. pracował w formacji młodych braci w postulacie jako socjusz i magister postulatu. W czerwcu 2017 r. ukończył z wyróżnieniem studia z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Antonianium w Rzymie. Po powrocie do Polski był magistrem ponowicjatu, a od czerwca 2018 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Lublinie.

Funkcję wicerektora sprawuje w Seminarium br. Jarosław Banasiuk, który jest jednocześnie gwardianem wspólnoty na lubelskiej Poczekajce. W kilku słowach przedstawił aktualny stan Seminarium:

- W pierwszym semestrze nowego roku akademickiego w naszym seminarium rozpoczęło studia 15 alumnów (11 Polaków i 4 Białorusinów): na I roku pięciu, na II roku jeden, na III roku dwóch, na IV roku trzech, na V roku czterech. Nie ma studentów VI roku, co oznacza, że w 2019 r., w Prowincji nie będzie święceń prezbiteratu. Do złożenia ślubów wieczystych przygotowuje się trzech braci, również trzech braci odbywa przygotowanie do przyjęcia święceń diakonatu. Bracia klerycy zaangażowani są w duszpasterskie życie parafii, dbają o przygotowanie liturgii, odbywają praktyki, asystując duszpasterzom w różnych wspólnotach. Również w czasie wakacji brali udział w różnych wydarzeniach formacyjnych i duszpasterskich w Polsce i na Białorusi: pieszych pielgrzymkach, rekolekcjach oazowych, obozach harcerskich, różnych spotkaniach dla młodzieży, byli też na Golgocie Młodych. Bracia odbywali również formację na tzw. miesiącu modlitwy połączonym z doświadczeniem pustelni oraz różnego rodzaju kursach, pełnili także posługi braterskie w naszych klasztorach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Australii i we Włoszech.

Głos zabrał również prowincjał br. Łukasz Woźniak, który przypomniał znaczenie studiowania teologii:

Immatrykulacji alumnów pierwszego roku dokonał prodziekan Wydziału Teologii KUL, ks. prof. Marian Zając. Zanim przyjął ślubowanie alumnów, mówił:

- Studiowanie teologii jest owocne tylko wtedy, kiedy robi się to z otwartym umysłem i na kolanach. Studia teologiczne trzeba rozumieć jako mistykę bycia razem, która ma polegać na umiejętności spoglądania na świętą wielkość bliźniego, na odkrywaniu Boga w każdym człowieku, na otwieraniu serca na miłość Boga po to, aby dzielić się nią z innymi.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Ikona Apokalipsy – wezwanie dla współczesnego Kościoła Europy” wygłosił o. dr Andrzej Kiejza.

Inaugurację zakończyły wspólne nieszpory i kolacja w klasztornym refektarzu.

 

 

Sekretariat Informacji Warszawska Prowincja